top heb1

תנאי קבלה - תואר ראשון

תנאי קבלה 
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג, סכם של 530 , השכלה והכשרה קודמת תובא בחשבון בקבלת מועמדים.
המסלול הדו-חוגי (125101-20-01)
ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 60 נ"ז במסגרת החוג. מומלץ לא לקחת קורסים בחוג ללימודים רב-תחומיים בשנה א'. מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכד'). 
המסלול החד-חוגי (125102-20-01)
הלימודים במסלול החד-חוגי אפשריים החל משנת הלימודים השנייה ומותנים בציון ממוצע של 85 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג, וציון ממוצע של 75 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני. במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בלימודי אסיה ולשפר את שליטתו בשפה שבחר ללמוד. התוכנית העיונית הבסיסית במסגרת המסלול החד-חוגי זהה לזו של המסלול הדו-חוגי, ועליה נוספים קורסי בחירה עיוניים וקורסי שפה. במסגרת המסלול החד-חוגי נדרשות 120 נ"ז לקבלת התואר, מתוכן 80 נ"ז במסגרת החוג ו-40 נ"ז בשני מקבצים, האחד מובנה והשני כללי.

 
תנאי קבלה לשנת תשפ"א - תואר ראשון:

לחוג שלושה אפיקי קבלה שונים:

1) חתך קבלה 530.

או:
 
2) מסלול קדם לימודים -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים בחוג למועמד למסלול החד-חוגי, או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי, עד תום סמסטר א' בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.
 
הבהרה לגבי בחירת קורסים במסלול קדם לימודים:
 
ניתן לבחור קורסי קדם-לימודים (3 קורסים לתלמידי חד-חוגי; 2 בחוג ללימודי אסיה ו-2 בחוג השני במסלול דו-חוגי, המאושרים על ידי יועץ הBA של החוג) מתוך הרשימה הבאה בלבד:
- מבוא לציוויליזציה ההודית
- תולדות הודו המודרנית
- מבוא לציוויליזציה היפנית
- מבוא ליפן המודרנית
- חברה ותרבות ביפן המודרנית 
- מבוא לציוויליזציה הסינית 
- מבוא לקוריאה המודרנית

או:
3) מסלול קורסי קיץ -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים מתוקשבים בפקולטה בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.