top heb1

תנאי קבלה - תואר ראשון

תנאי קבלה 
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג, סכם של 530 , השכלה והכשרה קודמת תובא בחשבון בקבלת מועמדים.
המסלול הדו-חוגי (125101-20-01)
ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 60 נ"ז במסגרת החוג. מומלץ לא לקחת קורסים בחוג ללימודים רב-תחומיים בשנה א'. מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכד'). 
המסלול החד-חוגי (125102-20-01)
הלימודים במסלול החד-חוגי אפשריים החל משנת הלימודים השנייה ומותנים בציון ממוצע של 85 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג, וציון ממוצע של 75 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני. במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בלימודי אסיה ולשפר את שליטתו בשפה שבחר ללמוד. התוכנית העיונית הבסיסית במסגרת המסלול החד-חוגי זהה לזו של המסלול הדו-חוגי, ועליה נוספים קורסי בחירה עיוניים וקורסי שפה. במסגרת המסלול החד-חוגי נדרשות 120 נ"ז לקבלת התואר, מתוכן 80 נ"ז במסגרת החוג ו-40 נ"ז בשני מקבצים, האחד מובנה והשני כללי.

 
תנאי קבלה לשנת תשפ"א - תואר ראשון:

לחוג שלושה אפיקי קבלה שונים:

1) חתך קבלה 530.

או:
 
2) מסלול קדם לימודים -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים בחוג למועמד למסלול החד-חוגי, או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי, עד תום סמסטר א' בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.
 
הבהרה לגבי בחירת קורסים במסלול קדם לימודים:
 
ניתן לבחור קורסי קדם-לימודים (3 קורסים לתלמידי חד-חוגי; 2 בחוג ללימודי אסיה ו-2 בחוג השני במסלול דו-חוגי) מתוך הרשימה הבאה בלבד:
- מבוא לציוויליזציה ההודית
- תולדות הודו המודרנית
- מבוא לציוויליזציה היפנית
- מבוא ליפן המודרנית
- חברה ותרבות ביפן המודרנית 
- מבוא לציוויליזציה הסינית 

או:
3) מסלול קורסי קיץ -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים מתוקשבים בפקולטה בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.


מבזקים


גולשים יקרים, אתר החוג עובר בימים אלה שדרוג עיצוב ותוכן. אי לכך, ייתכן וחלק מעמודי האתר לא יוצגו כראוי. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית. בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג בכתובת:

asian-studies@univ.haifa.ac.il


קורס חדש בסמסטר ב: יפנית הלכה למעשה
שיעור ב"א, 2 נ"ז, יום ד
17:45-16:15
גב' ריקה טקאקי-עיני


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111