top heb1

תואר דו חוגי

ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 48 נ"ז במסגרת החוג ו-12נ"ז נוספים תוך מאגר הקורסים הפקולטטי (12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים מאשכולות ההעשרה ולא יהיו בנוסף להן).
מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה וכיוב').