אסיה ומדעי הרוח הדיגיטליים


מסלול דו-חוגי לימודי אסיה ומדעי הרוח הדיגיטליים

במסגרת תכנית זו התלמידים יוכלו ללמוד בחוג ללימודי אסיה רק במסלול הדו-חוגי.
התלמידים יידרשו ללמוד 62 נ"זים בחוג למערכות מידע, ו-60 נ"זים בפקולטה למדעי הרוח, שמתוכם 12 נ"ז יעודיים יילמדו במסגרת "מדעי הרוח הדיגיטליים" ועוד-48 נ"זים במסגרת החוג ללימודי אסיה.
במסגרת החוג ללימודי אסיה, התלמידים יידרשו ללמוד את כל קורסי החובה על פי הפירוט שמופיע בשנתון החוג, לפי החלוקה לשנים, בהיקף כולל של 36 נ"ז.
בנוסף, התלמידים יידרשו ללמוד קורסי בחירה בהיקף כולל של 12 נ"זים במהלך שלוש השנים שבהם ילמדו לתואר.
תלמידים במסלול פטורים מללמוד קורסים של "דרך הרוח".