תכנית משותפת לתואר ראשון בלימודי אסיה ותואר ראשון במשפטים

א.   התכנית
1.   תלמיד רשאי ללמוד בתכנית המשותפת לחוג ללימודי אסיה ולפקולטה למשפטים החל משנת הלימודים הראשונה שלו אם הוא עומד בתנאי הקבלה של החוג ללימודי אסיה ושל הפקולטה למשפטים ובתנאי שאינו בעל תואר "בוגר" בלימודי אסיה או במשפטים.
2.   התלמיד ילמד במקביל את תכנית הלימודים של החוג ללימודי אסיה והפקולטה למשפטים במסגרת המסלול הדו–חוגי לתואר ראשון בחוג ללימודי אסיה. 
3.  תלמיד הלומד בתכנית המשותפת פטור מהקורסים הבאים בפקולטה למשפטים: קורסי בחירה לא–משפטיים (20 נ"ז) וחלק מהסדנאות וקורסי הבחירה המשפטיים (10 נ"ז).
4.  תלמיד הלומד בתכנית המשותפת פטור מחלק מקורסי הבחירה (8 נ"ז) בחוג ללימודי אסיה.

ב.   סיום הלימודים במסגרת התכנית
1.   תלמיד שסיים את לימודיו במסגרת התכנית המשותפת יקבל תעודת "בוגר" בלימודי אסיה ותעודת "בוגר" במשפטים.
2.  תלמיד התכנית המשותפת יסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים ויקבל תעודת "בוגר" במשפטים אם עמד בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים אלה וצבר 112 נ"ז בפקולטה למשפטים ו-30 נ"ז בחוג ללימודי אסיה (סה"כ 142 נ"ז). עם השלמת חובותיו בחוג ללימודי אסיה, יקבל התלמיד תעודת "בוגר" גם בלימודי אסיה.
3.  תלמיד התכנית המשותפת יסיים את לימודיו בחוג ללימודי אסיה אם עמד בכל הדרישות של האוניברסיטה ותכנית הלימודים הנדרשת על–ידי החוג וצבר 60 נ"ז בחוג ללימודי אסיה. מתוך 60 נ"ז, ניתן ללמוד קורסי בחירה בהיקף של עד 8 נ"ז במסגרת הפקולטה למשפטים. על קורסים אלה להיות בעלי עניין משותף לשני התחומים. נקודות הזכות הללו תוכרנה בחוג ללימודי אסיה ללא צורך בהשלמתן בקורסי בחירה חלופיים. רשימת קורסי הבחירה תתואם עם מזכירות החוג ללימודי אסיה. לא יינתנו פטורים מקורסי חובה בחוג ללימודי אסיה.
4.  סך כל נקודות הזכות הנדרשות לקבלת תעודת "בוגר" בלימודי אסיה ובמשפטים הינו 164 נ"ז (112+52).

ג.   אי–סיום הלימודים במסגרת התכנית
1.   אם הפסיק תלמיד את לימודיו בחוג ללימודי אסיה במסגרת התכנית המשותפת בלא לסיימם, יחשבו הקורסים בהם קיבל ציונים בחוג כקורסי בחירה לא-משפטיים בפקולטה למשפטים (עד למכסה של 20 נ"ז).
2.  אם הפסיק התלמיד את לימודיו בפקולטה למשפטים במסגרת התכנית המשותפת בלא לסיימם, יחשבו הקורסים בהם קיבל ציונים בפקולטה למשפטים במסגרת לימודיו במסלול החד–חוגי בלימודי אסיה עד למכסה של 44 נ"ז. לשם קבלת תעודת "בוגר" בחוג ללימודי אסיה, יחויב התלמיד להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג ללימודי אסיה בהיקף של 76 נ"ז וסה"כ 120 נ"ז לסיום התואר. לא ניתן יהיה להכיר בקורסים שנלמדו בפקולטה למשפטים כקורסי בחירה במסגרת החוג ללימודי אסיה אלא אם כן הם בעלי זיקה לתכנית הלימודים בלימודי אסיה.

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111