top heb1

מערכות שעות

**להזכירכם, האחריות על בניית מערכת לימודים ומעקב אחר חובות תכנית הלימודים ומספר נקודות הזכות הינה על התלמיד!**

📍 הודעה חשובה לתלמידי תואר שני בחוג
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם/ן לשנתון לימודי התואר השני של החוג.
השנתון כולל את כל המידע אודות תכניות הלימודים השונות (המאה האסיאנית, שווקי אסיה, והמרחב האסיאני), והדרישות האקדמיות בכל תכנית.
הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא את השנתון בעיון לפני שאתם/ן מבצעים/ות את ההרשמה לקורסים השונים בתחילת כל סמסטר כדי לוודא כי
א) נרשמתם/ן לכל קורסים הנדרשים על-פי תכנית ומסלול הלימודים שלכם/ן.
ב) תעמדו בכל המטלות הנדרשות על פי הלו"ז שנקבע.
ג) תוכלו לסיים את הלימודים לתואר במסגרת הזמן שהוקצבה לכל מסלול (עם תזה ובלי תזה).
ברצוננו להדגיש כי האחריות על הרישום לקורסים השונים והשלמת המטלות השונות על פי לוח הזמנים שנקבע בשנתון היא שלכם/ן בלבד. כמו כן, ברצוננו להבהיר כי השנתון מתייחס בצורה מפורטת וברורה לכל היבטי ודרישות התכניות והוא זה שקובע בכל מה שקשור לדרישות והתנאים לסיום התואר.
שימו לב כי גיליון הציונים או מסמכים אחרים שאינם השנתון לא משקפים תמיד באופן נאמן את היקף נקודות הזכות שאתם/ן נדרשים/ות לצבור כתנאי לסיום התואר, ולכן אין להסתמך עליהם בחישוב נקודות הזכות (שש"ס) שהשלמתם/ן.
אם בכל זאת תתעוררנה אצלכם/ן שאלות בנוגע לאמור בשנתון, אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לראשי התכניות שישמחו ליעץ לכם/ן.
 
📍 אופן הגשת עבודות בחוג
עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות תוגשנה בשני עותקים.
יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות בצירוף "טופס הגשת עבודות" ו"טופס הצהרה"(ראה למטה).
סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודת הפרו"ס או הסמינר עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח.
סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.
סטודנט שלמד בסמסטר קיץ, יגיש את עבודתו בתום סמסטר א' של שנה"ל העוקבת.
מרצה רשאי לקבוע תאריך הגשה לעבודות שלא כמצויין לעיל. במקרה זה, דרישתו של המרצה היא שקובעת. 
עבודות נשמרות במזכירות החוג סמסטר אחד בלבד. עבודה שלא תילקח – תיגרס.

עדכון אחרון: 28.8.2021
 

📋 מערכת לימודי אסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה א'

📋 מערכת לימודי אסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה ב'

📋 מערכת לימודי אסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה ג'

📋 מערכת לימודי עסקים באסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה א'

📋 מערכת לימודי עסקים באסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה ב'

📋 מערכת לימודי עסקים באסיה - תשפ"ב - תואר ראשון - שנה ג'

📋 מערכת לימודי שווקי אסיה - תשפ"ב - תואר שני

📋 מערכת לימודי המאה האסיאנית והמרחב האסיאני - תשפ"ב - תואר שני

 

 

 

 

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.