top heb1

שנתונים, מערכות שעות ומידע נוסף

 
📍 מידע לסטודנטים בחוג
מידע על בחינות, ביטולי שיעורים ועוד ניתן למצוא באתר האינטרנט של האוניברסיטה, בעמוד הראשי תחת "תפריט סטודנטים".
קיים גם פירוט על האופן בו ניתן לקבל מידע זה גם ישירות לטלפון הנייד.
החוג ללימודי אסיה מקיים פורום סטודנטים בו ניתן לפנות לסטודנטים מן המניין ולמרצים בשאלות קולקטיביות ואישיות, למצוא עדכונים שוטפים בנושאים מגוונים: הזמנות לתערוכות, הופעות, ימי עיון וכנסים, מלגות שונות המוצעות לקהל הסטודנטים, הודעות שוטפות של החוג בדבר ביטולי שיעורים, בחינות, שעות קבלה של מרצים, מילוי טפסים הדרושים לתקשורת בין החוג והסטודנטים ועוד.
**להזכירכם, האחריות על בניית מערכת לימודים ומעקב אחר חובות תכנית הלימודים ומספר נקודות הזכות הינה על התלמיד!**

 📍 הודעה חשובה לתלמידי תואר שני בחוג
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם/ן לשנתון לימודי התואר השני של החוג.
השנתון כולל את כל המידע אודות תכניות הלימודים השונות (המאה האסיאנית, שווקי אסיה, והמרחב האסיאני), והדרישות האקדמיות בכל תכנית.
הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא את השנתון בעיון לפני שאתם/ן מבצעים/ות את ההרשמה לקורסים השונים בתחילת כל סמסטר כדי לוודא כי
א) נרשמתם/ן לכל קורסים הנדרשים על-פי תכנית ומסלול הלימודים שלכם/ן.
ב) תעמדו בכל המטלות הנדרשות על פי הלו"ז שנקבע.
ג) תוכלו לסיים את הלימודים לתואר במסגרת הזמן שהוקצבה לכל מסלול (עם תזה ובלי תזה).
ברצוננו להדגיש כי האחריות על הרישום לקורסים השונים והשלמת המטלות השונות על פי לוח הזמנים שנקבע בשנתון היא שלכם/ן בלבד. כמו כן, ברצוננו להבהיר כי השנתון מתייחס בצורה מפורטת וברורה לכל היבטי ודרישות התכניות והוא זה שקובע בכל מה שקשור לדרישות והתנאים לסיום התואר.
שימו לב כי גיליון הציונים או מסמכים אחרים שאינם השנתון לא משקפים תמיד באופן נאמן את היקף נקודות הזכות שאתם/ן נדרשים/ות לצבור כתנאי לסיום התואר, ולכן אין להסתמך עליהם בחישוב נקודות הזכות (שש"ס) שהשלמתם/ן.
אם בכל זאת תתעוררנה אצלכם/ן שאלות בנוגע לאמור בשנתון, אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לראשי התכניות שישמחו ליעץ לכם/ן.
 
📍 אופן הגשת עבודות בחוג
עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות תוגשנה בשני עותקים.
יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות בצירוף "טופס הגשת עבודות" ו"טופס הצהרה"(ראה למטה).
סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודת הפרו"ס או הסמינר עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח.
סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.
סטודנט שלמד בסמסטר קיץ, יגיש את עבודתו בתום סמסטר א' של שנה"ל העוקבת.
מרצה רשאי לקבוע תאריך הגשה לעבודות שלא כמצויין לעיל. במקרה זה, דרישתו של המרצה היא שקובעת. 
עבודות נשמרות במזכירות החוג סמסטר אחד בלבד. עבודה שלא תילקח – תיגרס.
 
מערכת שעות - שנה"ל תשפ"א הנחיות ומידע נוסף
מערכת שעות שנה א'

>> הזמנה למפגש עם בוגרי החוג בנושא לימודי אסיה והשתלבות בשוק העבודה 28.12 <<

>> הזמנה לפורום יפן: איך מתרגמים פרח? הרהורים על תרגום שירת הייקו לעברית, ד"ר איתן בולוקן, 5.1.2021 << 

הנחיות לרישום קורסים בפורטל12

מערכת שעות שנה ב'  רשימת חדרי לימוד -סמסטר ב' תש"פ - החוג ללימודי אסיה 
מערכת שעות שנה ג'  אשכולות העשרה: הנחיות לחוגים ולסטודנטים לתואר ראשון  
 מערכת שעות שנה א עסקים באסיה אשכולות העשרה: תלמיד חייב 6 נ"ז בלבד, או 6 נ"ז אם הוא חד חוגי, או 4+2 אם הוא דו חוגי. 
 מערכת שעות שנה ב עסקים באסיה
סינית א' 12 
 מערכת שעות שנה ג עסקים באסיה סינית ב'
מערכת שעות מ"א+ המרחב האסיאני סינית ג'
מערכת שעות מ"א שווקי אסיה סינית ד'

 

כללי לימודי תואר שלישי לימודי תואר שני
לימודי תואר ראשון
עסקים באסיה- מפגש הכרות שנה א' -  זום 14.10.2020 בשעה 11:00  

קישור למפגש:  https://us02web.zoom.us/j/92158698165

לימודי אסיה דוקטורט שנתון תשפ"א לימודי אסיה מ"א שנתון תשפ"א לימודי אסיה שנתון תשפ
שווקי אסיה -אסיה- מפגש הכרות שנה א' -  זום 14.10.2020 בשעה 10:00  

קישור למפגש:  https://us02web.zoom.us/j/92158698165

 
לימודי אסיה דוקטורט שנתון תש"ף לימודי אסיה מ"א שנתון תש"ף לימודי אסיה שנתון תש
לימודי אסיה דוקטורט מדריך נרשמים תש"ף לימודי אסיה מדריך לנרשמים מ"א תש"ף לימודי אסיה מדריך לנרשמים תש"ף 
  לימודי אסיה דוקטורט שנתון תשע"ט  לימודי אסיה מ"א שנתון תשע"ט  לימודי אסיה שנתון תשע"ט 
  לימודי אסיה מדריך לנרשמים מ"א תשע"ט לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ט
לימודי אסיה שנתון תשע"ז לימודי אסיה שנתון תשע"ז לימודי אסיה שנתון תשע"ז
  לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ז לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ז לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ז
לימודי אסיה שנתון דוקטורט תשע"ו 
לימודי אסיה שנתון מ"א תשע"ו
לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ו
לימודי אסיה שנתון דוקטורט תשע"ה  לימודי אסיה שנתון מ"א תשע"ה לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ה
לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ה לימודי אסיה מדריך לנרשמים תשע"ה
  לימודי אסיה שנתון מ"א תשע"ד לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ד
אוסף תקצירים של קורסים לשנת הלימודים תשע"ד תכנית לימודים תשע"ד
אוסף תקצירים של קורסים לשנת הלימודים תשע"ג
לימודי אסיה שנתון מ"א תשע"ג לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ג
מערכת שעות לתואר שני - מ"א תוכנית לימודים תשע"ב - תואר ראשון
תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ב - תואר שני תכנית לימודים תשע"ו 
  תואר שני בלימודי אסיה בשילוב עם תואר ראשון במשפטים לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ב
  סיה שנתון הנמ"א תשע"ב  
  הנחיות מסלול א' מלגות
  הנחיות מסלול ב' הסדר שכ"ל והנחיות לחילופי סטודנטים ללימודי שפה ביפן וסין
בחינת גמר מ"א לדוגמא
הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית תזה/דוקטורט
    הנחיות לכתיבת עבודת דוקטורט
בחוג ללימודי אסיה
 טפסים טפסים - עסקים באסיה טפסים - תלמידי מ"א
טופס בקשה למועד חריג התנסות - הצהרת הסטודנט ללא הסכם הכשרה
טופס מענק השתתפות בכנס לתלמידי מ"א
טופס ערעור על ציון בחינה התנסות - טופס בקשה להתנסות
טופס בקשת סיוע במחקר לתלמידי מ"א
טופס הגשת עבודה התנסות - טופס התחייבות
מענקים לתלמידי מ"א מחקרי – כללי
טופס הצהרה - הגשת עבודה התנסות - טופס סיכום
טופס הצעת נושא ואישור מנחה
מלגה קצרת טווח טופס בקשה לבחינת גמר מ"א
מלגה ארוכת טווח טופס אישור מנחה להגשת תיזה
  לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ב