top heb1

מסלולי הלימוד

מסלול א'
  • תלמידי מסלול א' יידרשו ללמוד במהלך שנתיים עוד שבעה קורסים עיוניים 28 שש"ס) ולכתוב עבודות סמינר בשניים מהם לפי בחירתם. לפחות ארבעה קורסים מבין השבעה, ולפחות עבודת סמינר אחת מתוך השתיים יהיו בתחום ההתמחות של התלמיד.
  • תלמידי מסלול א' בעלי תואר ראשון בלימודי אסיה/מזרח-אסיה יידרשו להשלים עד סוף תקופת לימודיהם בתכנית את קורסי השפה המתקדמים של האזור שבו הם מתמחים (סינית/יפנית למתקדמים א'-ב'  או סינית/יפנית למ"א א'-ב', הינדי ג'-ד'). בוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים יידרשו להשלים עד סוף תקופת לימודיהם לפחות סינית/יפנית/הינדי א'-ד'.
  • התלמידים במסלול א' יכתבו עבודת גמר מחקרית (תזה).
  • באישור יועץ המ"א של החוג, יוכל תלמיד במסלול א' ללמוד במהלך לימודיו לתואר עד שני קורסים לתואר שני מחוג אחר באוניברסיטה או מחוצה לה, וכן קורס ב"א (בדרג 3), וסמינר ב"א אחד במסגרת החוג, אם סמינר זה עוסק בתחום התמחותו של התלמיד.
מסלול ב'
  • תלמידי מסלול ב' יידרשו ללמוד במהלך ארבעה סמסטרים תשעה קורסים עיוניים (36 שש"ס) ולכתוב עבודות סמינר בשלושה מהם לפי בחירתם. לפחות חמישה קורסים מבין התשעה, ולפחות שתי עבודות סמינר מתוך השלוש יהיו בתחום ההתמחות של התלמיד.
  • תלמידי מסלול ב' אשר למדו במסגרת התכנית למ"א 16 שש"ס של לימודי שפה יהיו פטורים מקורס עיוני אחד (סה"כ 32 שש"ס).
  • התלמידים במסלול ב' ייבחנו בחינת גמר.
  • באישור יועץ המ"א של החוג, יוכל תלמיד במסלול ב' ללמוד במהלך לימודיו לתואר קורס אחד לתואר שני מחוג אחר, וסמינר ב"א אחד במסגרת החוג, אם סמינר זה עוסק בתחום התמחותו של התלמיד.
לימודי שפה 
כל תלמידי מסלול א' חייבים בלימודי שפה אסיאנית). תלמידים במסלול א' שתחום התמחותם הוא אזורי יילמדו את שפת האזור שבו הם מתמחים. תלמידים במסלול א' שתחום התמחותם הוא תמאטי יילמדו את אחת משלוש השפות הנלמדות בחוג לפי בחירתם ועל–פי הדרישות המוזכרות בסעיף הקודם. במקרים מיוחדים יאשר יועץ המ"א לתלמיד במסלול א' ללמוד שפה שאינה שפת האזור שבו הוא מתמחה, בתנאי ששפה זו היא אחת משלוש השפות האסיאניות שנלמדות במסגרת החוג. תלמיד במסלול א' בעל ידע קודם בשפות הנלמדות בחוג ואשר אינו בוגר החוג יידרש לעבור מבחן סיווג בשפה על מנת לקבוע את רמתו. 
תלמידי מסלול ב' אינם חייבים בלימודי שפה אך מומלץ שינצלו את תקופת לימודיהם ללימוד אחת מהשפות האסיאניות שנלמדות במסגרת החוג.

משך הלימודים 
תלמידי מסלול א' אמורים לסיים את לימודיהם, כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית, תוך ארבעה עד שישה סמסטרים.
תלמידי מסלול ב' אמורים לסיים את לימודיהם, כולל בחינת הגמר, בתוך שלושה עד ארבעה סמסטרים. 
הגשת הצעת מחקר לתזה
כתיבת הצעת מחקר לתזה היא אחד השלבים החשובים בהכנות לבצוע עבודת התזה. כתיבת ההצעה מחייבת את התלמיד לגבש את המחקר לפרטיו, לאחר קריאה מעמיקה ומקיפה של הספרות הרלבנטית. ההצעה מאפשרת למנחה העבודה ולחברי הוועדה החוגית לתואר שני לבחון את תכנית המחקר בביקורתיות על מנת לגלות ולתקן נקודות תורפה קודם לביצוע המחקר. הגשת הצעת מחקר הינה שלב מחייב לתלמידי מסלול א' ואי–קיומה במועד גורר העברה אוטומטית של התלמיד למסלול ב'. הצעת המחקר תוגש לוועדה החוגית לתואר שני תוך שלושה סמסטרים ממועד תחילת הלימודים של התלמיד בתכנית.

מועד הגשת עבודת הגמר המחקרית וציון מעבר 
על התלמיד להגיש את עבודת התזה שלו תוך שלוש שנים (שישה סמסטרים) ממועד תחילת הלימודים בתכנית. על התלמיד להיות רשום לשנת הלימודים בה הוא מגיש את עבודת הגמר, ולהשלים את כל חובותיו בכל הקורסים הנדרשים לקבלת התואר, כולל עבודות סמינר, לפני הגשת העבודה לשיפוט. 
ציון מעבר לתזה: 76.

בחינת הגמר
תלמיד יהיה זכאי לגשת לבחינת הגמר רק בתיאום עם יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ורק לאחר שהשלים את כל חובותיו האחרים בתכנית הלימודים (קורסים עיוניים ועבודות סמינר). 
ציון מעבר לבחינת גמר: 76.
שקלול הציון הסופי לתואר שני 
ראו פירוט נוסף בהנחיות למסלולים השונים

מבזקים


תקופת הרישום והשינויים במערכת השיעורים לסמסטר ב' תשפ"ב תחול בין התאריכים 13.02.2022– 27.02.2022.
פורטל הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום 27.02.2022 (היום האחרון לשינויים) הפורטל יהיה פתוח עד חצות.


מלגת 600+ תשפ"ג

לפרטים


סמינר מחלקתי תשפ"ב

מצורפים בזאת נושאי ותאריכי המפגשים

סמינר מחלקתי - מפגשים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה