>> טופס בקשה למועד חריג <<

 

מתוך התקנון - זכאות למועד חריג:

זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') בשל אחד המצבים המפורטים להלן:

– מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

– תלמיד במתכונת דו–חוגית או במתכונת חד–חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

– סטודנטית לאחר לידה – ״סטודנטית זכאית״ רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנזכר לעיל, במועדי הבחינות המקובלים.

– ״סטודנטית זכאית״ (הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, מועד חריג וכדומה).

– בן או בת זוג ל״סטודנטית זכאית״ יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

– חתונה של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3 ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

– ברית לבנו של הסטודנט –  זכאי  למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת של 7 ימים ברצף לפחות )ניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; האישורים יונפקו על ידי הרופא המטפל; לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים) או אשפוז בבית חולים למשך יומיים ברצף לפחות. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

– סטודנט במילואים

 א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד חריג.

 ב. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים חריגים.

 ג. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד חריג בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.

 ד. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה חריג, בקורסים אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת במילואים.

 ה. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד חריג.

5.1 אישור לגשת לבחינה במועד החריג בשל אחת הסיבות המפורשות למעלה יינתן ע״י ועדה פקולטטית מיוחדת שתוקם לצורך זה בפקולטה/ביה״ס עצמאי. הועדה תדון בבקשות למועד חריג בגין שירות מילואים או במקרים חריגים שאינם קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד רגיל או למועד נוסף. טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו.

הועדה הפקולטטית מוסמכת לתת הרשאות לוועדות חוגיות לאשר את המועד החריג בתנאי שהאישור יהיה בהתאם לנוהל, לוועדה הפקולטטית יועברו ערעורים או בקשות החורגות מהנוהל.

  אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

  – אישור על שירות מילואים פעיל מצה"ל.

  – אישור אשפוז של בית־חולים, כפי שנכתב לעיל.

  – אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.

  – צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.

  – אישור של רופא על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל.

  – אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

5.2   לתלמידים שבקשתם אושרה ייקבע מועד חריג כדלקמן:

5.2.1  לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר א׳ – במרוצת סמסטר ב׳.

5.2.2  לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר ב׳ – בסוף חופשת הקיץ.

5.2.3 אם מהווה הקורס בו נקבע לתלמיד מועד חריג דרישת־קדם, יורשה התלמיד להתחיל בלימודיו בקורס המתקדם. המשך ההשתתפות תוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס.

5.3 תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע על כך למזכירות החוג חמישה ימים מראש יוטל עליו קנס כספי.