הלימודים לתואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה PhD)

יו"ר ועדת הדוקטורט: פרופ' ארנית שני

קהל היעד
התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני במסלול א' (עם תזה) בלימודי אסיה או בתחומים רלבנטיים אחרים כמו היסטוריה כללית, ספרות, פילוסופיה, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. התכנית תאפשר גם הצטרפות למסלול הישיר לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים, על פי הקריטריונים הקבועים בתקנון הלימודים לתואר שלישי. תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני מתחומים אחרים מלימודי אסיה אשר יעמדו בתנאי הקבלה יחויבו במידת הצורך בלימודי השלמה, לרבות לימודי שפה, לפי החלטת ועדת הדוקטורט.
עם סיום הלימודים בהצלחה יוענק לתלמידיה תואר דוקטור לפילוסופיה.
משך הזמן המקובל ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

מסלולי התכנית
בתכנית הלימודים קיימים שלושה מסלולים:
1. מסלול רגיל
2. מסלול ישיר לדוקטורט
3. מסלול לימודי מחקר מקדים

המסלול הרגיל - תנאי הקבלה
ממוצע כללי של 85 לפחות לתואר מוסמך, וציון 90לפחות בעבודת הגמר המחקרית. מקרים חריגים יידונו על ידי וועדת הדוקטורט.
1. שתי  המלצות מאנשי סגל אקדמיים. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
2. הצהרת כוונות בנוגע למחקר (בהיקף של עד 1,000 מילים).
3. הסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט (איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א').
תנאי הקבלה, מהלך הלימודים, שיפוט הצעת  המחקר ועבודת הדוקטורט יעמדו בנהלים המוגדרים "בתקנון לימודי תואר שלישי" של הרשות ללימודים מתקדמים.

מבנה הלימודים
במהלך לימודי הדוקטורט ידרש כל תלמיד בהשתתפות בסדנת מחקר מתודולוגית בהיקף של 2 שש"ס. הקורס יקנה לתלמידי התואר השלישי את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים. במסגרת הסדנה, הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר הדוקטורט. הצגת העבודה תלווה בדיון. מורי החוג ישתתפו בדיונים בהם יוצגו מחקרי הדוקטורט של התלמידים שלהם.
בנוסף, במידת הצורך בלבד ועל פי המלצת מנחה הדוקטורט, התלמיד יידרש להשלים תכנית לימודים בהיקף של עד 14 שש"ס בהתאם לתחום המחקר המוצע והרקע האקדמי הקודם. ציון עובר בכל קורס הוא 75 והממוצע הנדרש הוא 85. ועדת הדוקטורט של החוג תאשר את תכנית הקורסים והיקפה.
הצעת המחקר ואישורה
במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. במהלך שנה זו יכתוב התלמיד הצעת מחקר לדוקטורט. על הצעת המחקר להיות מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר. החוג ממליץ להגיש את הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט באנגלית הן בכדי להרחיב את כישוריו האקדמיים של התלמיד, והן כדי לאפשר משלוח של העבודה לשיפוט בינלאומי וחשיפת המחקרים בחו"ל. הצעת המחקר תוצג על ידי התלמיד במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג לפני הגשתה לשיפוט. בסיום ההצגה ייערך דיון שאת מסקנותיו ישלב התלמיד, בפיקוח המנחה, בתוך ההצעה טרם הגשתה לשיפוט.  הצעת המחקר תוגש לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. במידת הצורך ועל בסיס המלצת המנחה ו/או הוועדה החוגית תמונה ועדה מלווה לתלמיד. אחד מחברי הוועדה המלווה יהיה מאוניברסיטה אחרת בארץ או בעולם. הצעת המחקר תישלח לשיפוט. יעשה מאמץ לאתר לפחות שופט חיצוני אחד מחוץ לחוג. לאחר אישור הצעת המחקר על ידי וועדת הדוקטורט החוגית על סמך דו"חות השיפוט, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.
ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות
בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר יגיש התלמיד לוועדת הדוקטורט (ולוועדה המלווה במידה והוקמה) דו"ח התקדמות חתום על ידי המנחה. אל הדו"ח ניתן לצרף כתבי יד שנשלחו לפרסום במידה וקיימים.
הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט
עם סיום כתיבתה תוגש העבודה בהתאם לתקנון ללימודם לתואר שלישי באחת משתי הדרכים הבאות:
1. כחיבור רגיל, אשר לא יעלה על 350 עמודים.
2. כדוקטורט מאמרים בהתאם לתקנון לימודים לתואר שלישי.
תוצאות מחקר הדוקטורט יוצגו על ידי התלמידים בסמינר המחלקתי של החוג.
שיפוט עבודת הדוקטורט
לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט על ידי ועדת הדוקטורט, תועבר העבודה לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)/דוקטורט

הנחיות לכתיבת עבודת דוקטורט בחוג ללימודי אסיה

מסלול ישיר לדוקטורט
על פי תקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים, מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהם נראים מועמדים ראויים ללימודי תואר שלישי.
תנאי הקבלה
1.ציון 96 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל.
2.שתי  המלצות מאנשי סגל אקדמי.
3.הצהרת כוונות בנוגע למחקר (בהיקף של עד 1,000 מילים).
4.הסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט (איש סגל 4.בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א').
5. אישור וועדת הדוקטורט החוגית.
מבנה הלימודים
השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס לפחות ברמת מ"א וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת מהעבודות הסמינריוניות. עבודה סמינריונית אחת תהיה בתחום המחקר הספציפי של לימודי הדוקטורט, והעבודה השנייה תיקבע בהתאם לבחירתו של התלמיד ובהמלצת המנחה.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית.
הגשת הצעת המחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטור.
משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
עם המעבר לשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים כפי שמופיעה בסעיף "תכנית הלימודים במסלול הרגיל" לעיל. משך הלימודים בשלב מחקר ב' במסגרת המסלול הישיר הוא שלוש שנים.
תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.
תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל, ייאלץ לפרוש מהמסלול הישיר לדוקטורט ותינתן לו האפשרות להשלים את מכסת הקורסים ל-36/28 שש"ס על מנת להיות זכאי לתואר שני בהתאם למסלול א' או ב' על פי תקנון התואר השני של החוג.

מסלול לימודי מחקר מקדים - תנאי הקבלה
1. ממוצע כללי של 85 לפחות לתואר מוסמך. מקרים חריגים יידונו על ידי ועדת הדוקטורט.
2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
3. תיאור תמציתי של עבודת הגמר המחקרית (בהיקף של עד 500 מילים).
4. הסכמה בכתב של מדריך לעבודת הגמר המחקרית (איש סגל בדרגת מרצה ומעלה במסלול א').
תנאי הקבלה, מהלך הלימודים, שיפוט הצעת  התזה ועבודת הגמר המחקרית  יעמדו בנהלים המוגדרים "בתקנון לימודי תואר שני" של הרשות ללימודים מתקדמים.
לגבי מועמד אשר התואר השני שלו (עם עבודת גמר מחקרית או בלעדיה) אינו בתחום לימודי אסיה תבחן וועדת הדוקטורט את הרקע האקדמי של המועמד ובהתאם לנושא המחקר המוצע תקבע את תכנית ההשלמות הנדרשת, לרבות כתיבת עבודת גמר מחקרית.
משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד.
השלמת הלימודים במסלול זה אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו כמקובל במסלול הרגיל.