top heb1

מסלול מואץ למ"א


תנאים אקדמיים 

כללי 
1.   המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים במסלול עם תזה (מסלול א') ולמועמדים המעוניינים במסלול עם בחינת גמר (מסלול ב').
2.   המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע כולל של 87 לפחות.
3.   תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני (ולא יותר מ–12 שש"ס). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים למ"א. 
4.   תלמיד המעוניין להתקבל למסלול חייב להשלים טרם קבלתו לפחות עבודת פרו"ס אחת ולהשיג בה ציון של 90 לפחות.
5.   על התלמיד לסיים את חובות השמיעה שלו לתואר הראשון במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון.
6.   התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי", במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א.
7.   על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'. 
8.   במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על–ידי החוג. 

מסלול עם כתיבת תזה 
1.   על התלמיד להגיש הצעת תזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום שנה ד', ולא יאוחר מתחילת שנה"ל העוקבת. 
2.   השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התזה.
3.   עבודת התזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, כולל חופשת הקיץ. 
4.   משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תזה יעמוד על חמש שנים. 

מסלול עם בחינת גמר 
1.   התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו. 
2.   התלמיד ייגש לבחינת הגמר בתום השנה הרביעית, כולל חופשת הקיץ.
3.   משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על ארבע שנים.

מבנה הלימודים על - פי מסלולי לימוד מסלול עם כתיבת תזה
בשנה ג' ללימודיו (האחרונה לתואר ב"א והראשונה לתואר מ"א) ישלים התלמיד את יתרת חובותיו לתואר בוגר, ובנוסף לכך יידרש ללמוד על–פי הפירוט הבא:
1.   קורס הליבה למ"א: "סוגיות מרכזיות בחקר אסיה".
2.   2-1 קורסים עיוניים נוספים מתכנית המ"א לפי מגמת התמחותו.
3.   2 קורסי שפה ברמת מתקדמים.
בנוסף, יידרש התלמיד במהלך שנה זו למצוא לו מנחה לעבודת התזה.

בשנה ד' ללימודיו (השנייה לתואר מ"א) יידרש התלמיד ללמוד על–פי הפירוט הבא: 
1.   5-4 קורסים עיוניים נוספים מתכנית המ"א לפי מגמת התמחותו.
2.   להגיש עבודות סמינר בשניים מהקורסים הנ"ל.
3.   2 קורסי שפה ברמת מ"א.

מסלול עם בחינת גמר 
בשנה ג' ללימודיו (האחרונה לתואר ב"א והראשונה לתואר מ"א) ישלים התלמיד את יתרת חובותיו לתואר בוגר, ובנוסף לכך יידרש ללמוד על–פי הפירוט הבא:
1.   קורס הליבה למ"א: "סוגיות מרכזיות בחקר אסיה".
2.   2-1 קורסים עיוניים נוספים מתכנית המ"א לפי מגמת התמחותו. 

בשנה ד' ללימודיו (האחרונה לתואר מ"א) יידרש התלמיד ללמוד על–פי הפירוט הבא:
1.   7-6 קורסים עיוניים נוספים מתכנית המ"א לפי מגמת התמחותו.
2.   להגיש עבודת סמינר בשלושה מהקורסים הנ"ל.

מבזקים


תקופת הרישום והשינויים במערכת השיעורים לסמסטר ב' תשפ"ב תחול בין התאריכים 13.02.2022– 27.02.2022.
פורטל הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום 27.02.2022 (היום האחרון לשינויים) הפורטל יהיה פתוח עד חצות.


מלגת 600+ תשפ"ג

לפרטים


סמינר מחלקתי תשפ"ב

מצורפים בזאת נושאי ותאריכי המפגשים

סמינר מחלקתי - מפגשים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה